Tipareste acest articol
Home / Stiri / Primăria Orașului Năvodari, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacantă de Inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Biroului Resurse Umane

Primăria Orașului Năvodari, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacantă de Inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Biroului Resurse Umane

Primăria Orașului Năvodari, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacantă de Inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Biroului Resurse Umane

PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂVODARI, JUDEȚUL CONSTANȚA

ANUNȚĂ

În conformitate cu prevederile Art.618, alin.3 din OUG nr.57/2019 privind Codul asdministrativ și ale Art.43 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modifcările și completările ulterioare, Primăria Orașului Năvodari, județul Constanța, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacantă de Inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Biroului Resurse Umane – Compartimentul Resurse Umane, cu raport de serviciu cu normă întreagă.

Se stabilesc urmatoarele condiții de participare: – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

– curs perfectionare/specializare in domeniul resurselor umane;

Candidații trebuie să îndeplinească și condițiile prevăzute de art.465 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Concursul se organizează la sediul Primăriei Orașului Năvodari, în data de 24 noiembrie 2020, ora 10, proba scrisă. Interviul va avea loc în maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 8 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenției Nationale a Funcționarilor Publici, la sediul și pe site-ul Primăriei orașului Năvodari, respectiv în perioada: 03.11.2020 – 10.11.2020.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute de Art.49 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008, actualizată.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primăria orașului Năvodari, Str.Dobrogei, nr.1, telefon/fax: 0241761603/0241761606, email:hr@primaria-navodari.ro, persoana de contact: Epuraș Viorica, referent de specialitate.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină documentele prevazute de Hotararea Guvernului nr.611/2008, Art.49, alin.(1), respectiv:

formularul de înscriere prevăzut în anexa nr.3 la HG nr.611/2008, anexat mai jos;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g) cazierul judiciar;

h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

(1^1) Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la alin. (1) lit. e) este prevăzut în anexa nr.2D la HG nr.611/2008;

(1^2) Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la alin. (1^1) trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr.2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

(3) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (2) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

(4) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. g) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

(5) Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

Bibliografie

Constituția României, republicată;

OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr.53 din 2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

HG nr.611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

HG nr.286/2011 – aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale din sectorul bugetar, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare;

OUG nr.111/2010 privind concediul și indemnizatia lunară pentru creșterea copiilor, cu modificările si completările ulterioare;

HG nr.250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, cu modificările și completările ulterioare;

OUG nr.96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, cu modificările și completările ulterioar

Atribuțiile prevăzute în fișa postului:

intocmeste, actualizeaza, rectifica, pastreaza si tine evidenta dosarelor profesionale al functionarilor publici

elibereaza adeverinte de vechime in munca si alte adeverinte doveditoare pentru salariatii din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Navodari

organizeaza concursuri si examene pentru ocuparea posturilor vacante in conditiile legii; raspunde de organizarea si functionarea, potrivit legii, a comisiei de concurs; asigura secretariatul acestei comisii

tine evidenta centralizatoare a concediilor de odihna, medicale, de studii, fara plata, maternitate si inainteaza catre Directia Economica actele pentru stabilirea drepturilor banesti ale salariatilor

indeplineste functia de secretar la concursurile de promovare a functionarilor publici ai institutiei

tine evidenta functiilor publice

verifica pentru corectitudine pontajele intocmite de sefii compartimentelor

tine evidenta declaratiilor de avere si de intrese

intocmeste situatii statistice privind activitatea de resurse umane

colaboreaza cu toate compartimentele din cadrul institutiei precum si cu alte institutii in limita atributiilor stabilite

acorda sprijin sefilor de compartiment/birou/serviciu pentru intocmirea fiselor postului

pastreaza confidentialitatea datelor cu caracter personal

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Autoritatea sau instituţia publică………………………………………………………………………….

Funcţia publică solicitată:

Data organizării concursului:

Numele şi prenumele candidatului:

Datele de contact ale candidatului (se utilizează pentru comunicarea cu privire la concurs):

Adresă:

E-mail:

Telefon:

Fax:

Studii generale şi de specialitate:

Studii medii liceale sau postliceale:

Instituţia

Perioada

Diploma obţinută

Studii superioare de scurtă durată:

Instituţia

Perioada

Diploma obţinută

Studii superioare de lungă durată:

Instituţia

Perioada

Diploma obţinută

Studii postuniversitare, masterat sau doctorat:

Instituţia

Perioada

Diploma obţinută

Alte tipuri de studii:

Instituţia

Perioada

Diploma obţinută

Limbi străine1):

Limba

Scris

Citit

Vorbit

1) Se vor trece calificativele „cunostinte de baza”, „bine” sau „foarte bine”; calificativele mentionate corespund, in grila de autoevaluare a Cadrului european comun de referinta pentru limbi straine, nivelurilor „utilizator elementar”, „utilizator independent” si, respectiv, „utilizator experimenta

Detalii despre ultimul loc de muncă4):

1

2

Persoane de contact pentru recomandări5):

Nume şi prenume

Instituţia

Funcţia

Număr de telefon

Declaraţii pe propria răspundere6)

Subsemnatul(a)……………………………….., legitimat(ă) cu CI/BI seria……….numărul……….., eliberat(ă) de……………

la data de ,

cunoscând prevederile art. 54 lit. i) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că în ultimii 7 ani:

– am fost □ destituit(ă) dintr-o funcţie publică

– nu am fost □

şi/sau

– mi-a încetat □ contractul individual de muncă

– nu mi-a încetat □

pentru motive disciplinare.

Cunoscând prevederile art. 54 lit. j) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că:

– am desfăşurat □

– nu am desfăşurat □

activităţi de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Acord privind datele cu caracter personal7)

Sunt de acord cu transmiterea informaţiilor şi documentelor, inclusiv date cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor membrilor comisiei de concurs, membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi ale secretarului, în format electronic.

Consimt ca instituţia să solicite organelor abilitate extrasul de pe cazierul judiciar cu scopul angajării şi, în acest sens, am completat şi am depus la dosar cererea pusă la dispoziţie de instituţia organizatoare a concursului, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezenta.

Consimt ca instituţia să solicite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici extrasul de pe cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului de concurs/examen în vederea promovării şi, în acest sens, am completat şi am depus la dosar cererea pusă la dispoziţie de instituţia organizatoare a concursului, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezenta.

Sunt de acord cu prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal în scopuri statistice şi de cercetare.

Doresc să primesc pe adresa de e-mail indicată materiale de’ informare şi promovare cu privire la activitatea instituţiei şi la domeniul funcţiei publice.

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul in declaraţii, că datele furnizate în acest formular sunt adevărate.

Data…………………………………….

Semnătura……………………………………………

2) Se va completa cu indicarea sistemelor de operare, editare sau orice alte categorii de programe IT pentru care există competenţe de utilizare, precum şi, dacă este cazul, cu informaţii despre diplomele, certificatele sau alte documente relevante care atestă deţinerea respectivelor competenţe.

3) Se vor menţiona în ordine invers cronologică informaţiile despre activitatea profesională anterioară.

4) Se vor mentional calificativele acordate la evaluarea performantelor individuale in ultimii 2 ani, daca este cazul.

5) Vor fi mentionate numele si prenumele, locul de munca, functia si numarul de telefon.

6) Se va bifa cu „X” varianta pentru care candidatul isi asuma raspunderea declararii

7) Se va bifa cu „X”, in cazul in care candidatul este de acord; in comunicarea electronica va fi folosita adresa de e-mail indicata de candidat in prezentul formular, iar modelul cererii de consimtamant pentru solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar cu scopul angajarii sau, dupa caz, extrasul de pe cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului de concurs/examen in vederea promovarii se pune la dispozitie candidatului de catre institutia organizatoare a concursului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *