Home / Stiri / Primăria oraşului Năvodari, organizează examen de promovare din funcția de Asistent medical, sudii postliceale, în funcția de Asistent medical principal, sudii postliceale

Primăria oraşului Năvodari, organizează examen de promovare din funcția de Asistent medical, sudii postliceale, în funcția de Asistent medical principal, sudii postliceale

Primăria oraşului Năvodari, organizează examen de promovare din funcția de Asistent medical, sudii postliceale, în funcția de Asistent medical principal, sudii postliceale

ANUNŢ

            În conformitate cu prevederile art.41, alin.7 și 41^1 din H.G. nr.286/2011, actualizată și Ordinul Ministerului Sănătății nr.1470/2011, actualizat, Primăria oraşului Năvodari, județul Constanța, organizează examen de promovare din funcția de Asistent medical, sudii postliceale,      în funcția de Asistent medical principal, sudii postliceale.

Condiții de participare :

 • diplomă de școală sanitară postliceală asistent medical generalist,
 • certificat de grad principal,
 • 5 ani vechime in specialitate.

În vederea participarii la examen, in termen de 5 zile lucratoare de la data afișarii anunțului, candidații depun la Biroul Resurse Umane, dosarul de examen, care va conține în mod obligatoriu:

 1. a) cerere de înscriere adresată conducătorului instituţiei;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile actelor de studii care să ateste îndeplinirea condiţiilor pentru participare la examen;
 4.  d) adeverinţa eliberată de Biroul Resurse Umane care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5.  e) copii ale fișelor de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 3 ani.

Examenul de promovare va avea loc în data 20.07.2020, ora 10.00, la sediul Primăriei orașului Năvodari și va consta în susținerea unei probe scrise.

Bibliografie:

 1. Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, actualizată, Titlul II – Cap.II,III,IV,V;
 2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ – Partea VI -Titlul III (Art.538-Art.562);
 3. HG nr.1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară – Art.52;
 4. Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, actualizată – Art.6;
 5. Ordinul Ministerului Sănătății nr.1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, actualizat – Art.17-  pct.(c)-(d), Art.19-20;
 6. Ordinul Ministerului Educaţiei și Cercetării nr.5298/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos: Anexa I la metodologie, pct. II – Atribuţiile asistentului medical-Triaj epidemiologic.

Relaţii suplimentare se pot obtine Biroul Resurse Umane, telefon 0241760353, int. 108.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *